4.0 Hillitsemme ilmastonmuutosta ja huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme kestävän tulevaisuuden takaamiseksi

Kiinteistöjen käytön ja ylläpidon merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä muodostaa perustan ISS:n ympäristövastuullisuustyölle, sillä kiinteistöt aiheuttavat lähes 40 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Olemme ISS Palveluissa sitoutuneet minimoimaan palveluratkaisuillamme asiakkaiden kiinteistöjen käytönaikaisia ympäristövaikutuksia. Tämä onnistuu vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, toimimalla materiaalitehokkaasti, ylläpitämällä luonnon monimuotoisuutta ja rakentamalla kiertotaloutta. ISS:n 8 000 ammattilaista vaikuttavat päivittäin työllään niin ympäristöön kuin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

4.1 Ympäristöjohtamisen asiantuntija

Palveluratkaisuillamme vaikutamme positiivisesti kiinteistöjen käytön­aikaisiin ympäristö­vaikutuksiin.

Ympäristövastuullisuus sisältyy ISS:n arvoihin ja on keskeinen osa päivittäistä palvelutuotantoamme. ISS:n oman toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat asiakaskohteisiin tapahtuvan liikkumisen CO2-päästöistä, siivousaineiden käytöstä, veden kulutuksesta, raaka-aineiden käytöstä sekä omien tilojemme energiankulutuksesta. Palveluratkaisuillamme vaikutamme lisäksi positiivisesti kiinteistöjen käytönaikaisiin ympäristövaikutuksiin, kuten energiankulutukseen, rakennusten ja materiaalien elinkaareen, sisäilman laatuun, materiaalitehokkuuteen sekä kiinteistövarallisuuden ylläpitoon.

4.1.1 Johtamisjärjestelmät

ISS:llä on käytössä DNV GL:n myöntämä valtakunnallinen, kaikki kiinteistö- ja toimitilapalvelut kattava, sertifioitu ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. WWF:n Green Office -järjestelmä aktivoi pääkonttorin henkilöstöä osallistumaan oman työyhteisön ympäristövastuullisuuden kehittämiseen.

Vuonna 2018 aloitimme ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän rakentamisen sekä integroimisen olemassa olevaan toimintajärjestelmään. ISO 50001 -järjestelmän suunnitelman mukainen sertifiointi toteutetaan keväällä 2019.

Tunnistamme ja arvioimme asiakaskohteissamme ja omissa toimipisteissämme ympäristöön liittyviä riskejä. Kehitämme turvallisuushavaintojen perusteella toiminnan turvallisuutta ympäristölle ja ihmisille sekä ehkäisemme ympäristövahinkojen syntymistä. Dokumentoimme ympäristövahingot ja -turvallisuushavainnot sähköiseen raportointityökaluun. Vuonna 2018 ei sattunut yhtään ISS:n toiminnasta johtuvaa ympäristövahinkoa, eikä ISS:n toimintaan kohdistunut ympäristölainsäädännön rikkomukseen liittyvää tutkintaa tai sanktioita.


4.2 Ympäristövastuullisuuden periaatteet palveluissamme

Valitsemme kumppanimme ja käyttämämme tuotteet ympäristönäkökulmat huomioiden.

Ympäristövastuullisuus on olennainen osa päivittäistä palvelutuotantoamme asiakaskohteissamme. Olemme yrityksenä sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen vastuullisen yritystoiminnan periaatteeseen ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueilta.

Merkittävät ympäristönäkökohdat toimivat pohjana toimintamme kehittämiselle ja tavoitteiden asettamiselle. Olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ne, joihin pystymme liiketoiminnassamme merkittävästi vaikuttamaan. Ympäristötavoitteemme kiteytyvät kolmeen kestävän kehityksen ylätavoitteeseen: ilmastotekoihin, kestäviin kulutustottumuksiin ja veden käyttöön.

Palveluntuottajana pystymme palveluratkaisuillamme vaikuttamaan CO2-päästöjen minimointiin, energia- ja materiaalitehokkuuteen, kiertotalouteen sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Valitsemme kumppanimme ja käyttämämme tuotteet ympäristönäkökulmat huomioiden. Palvelutuotannossa suosimme uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja, kestäviä ja monikäyttöisiä tuotteita materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden varmistamiseksi sekä minimoimme palvelusta syntyvän jätteen määrää. Vuonna 2018 lisäsimme työvaatevalikoimaamme muovipulloista ja tekstiiliteollisuuden leikkuujätteistä valmistettuja työvaatteita.

4.2.1 Ympäristövastuullisuuden kehittäminen siivouspalveluissa

Kemikaalivapaalla ylläpito­siivouksella muokkaamme perinteisiä siivous­palveluiden toimintatapoja.

YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 6 ”Puhdas vesi ja sanitaatio” ohjaa toimintaamme siivouspalveluissa. Ympäristövastuullisuus siivouspalveluissamme perustuu kemikaalien käytön sekä veden- ja energiankulutuksen minimointiin, muovin käytön vähentämiseen, kiertotalouteen sekä jätteiden tehokkaaseen kierrätykseen. Arjen ympäristövastuulliset palveluratkaisut tukevat asiakkaidemme tavoitteita, mutta vähentävät myös konkreettisesti kiinteistön ympäristövaikutuksia ja vaikuttavat kiinteistön ja sen materiaalien elinkaareen. Asiakaskohteissa toimivan henkilöstömme esimerkin kautta vaikutamme myös ympäristövastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen. Samalla luomme kiinteistön käyttäjille ja omille työntekijöillemme terveellisen, turvallisen ja viihtyisän työympäristön.

Siivouspalveluiden ympäristövaikutukset liittyvät erityisesti puhdistusaineiden ja veden käyttöön. Vuonna 2018 aloitimme laajamittaisen kemikaalivapaan ylläpitosiivousmenetelmän käyttöönoton asiakaskohteissamme. Kemikaalivapaalla ylläpitosiivouksella muokkaamme perinteisiä siivouspalveluiden toimintatapoja ja vähennämme merkittävästi kemikaalien käyttöä, muovin kulutusta ja päästöjä vesistöihin. Puhdistusaineiden annostelijat, kasvipohjaiset puhdistusaineet, ympäristömerkityt tuotteet ja mikrokuitutuotteet ovat vaikuttaneet positiivisesti kemikaalien haittojen minimointiin siivouspalveluissa viime vuosina. Kemikaalivapaa ylläpitosiivousmenetelmä kuitenkin korvaa puhdistusaineet kokonaan ultrapuhtaalla vedellä ja oikeilla mikrokuitutuotteilla.

Kemikaaleja käytetään puhdistusaineissa erilaisiin tarkoituksiin, ja monet yhdistävät puhtauteen hajusteilla aikaan saadun tuoksun. Uuden kemikaalivapaan ylläpitosiivousmenetelmän myötä tuemme myös ajatusta, että puhtaus sinällään ei tuoksu. Kemikaalivapaalla ylläpitosiivouksella vaikutamme positiivisesti kiinteistön sisäilmaolosuhteisiin vähentämällä puhdistusaineista aiheutuvia sisäilmavaikutuksia.

Siivouspalvelun veden kulutusta minimoimme vesi- ja energiatehokkailla siivouskoneilla. Vuonna 2018 olemme säästäneet yli 580 000 litraa vettä ottamalla käyttöön uusia, veden käyttöä minimoivia i-mop-yhdistelmäkoneita. Sama määrä puhdasta vettä on lahjoitettu Future Cleaning Technologiesin toimesta Made Blue -organisaatiolle kehitysmaihin.

Ylläpitosiivousaineiden kulutus

Siivousaineiden kulutus (litraa/siivooja)

20112012201320142015201620172018
13,211,912,978,59,59,98,5

4.2.2 Ympäristövastuullisuus kiinteistön ylläpitopalveluissa

Kehitämme ja ylläpidämme kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen toimintakykyä ja arvoa koko kiinteistön elinkaaren ajan.

YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 13 ”Ilmastotekoja” ohjaa kiinteistön ylläpitopalveluiden liiketoimintaamme ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Palvelumme merkittävin ympäristövaikutus liittyy kiinteistöjen käytönaikaiseen energiankulutukseen, ja palveluratkaisuillamme vaikutamme Suomen kiinteistökannan aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin.

Kehitämme ja ylläpidämme kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen toimintakykyä ja arvoa koko kiinteistön elinkaaren ajan. Lisäksi ammattilaisemme varmistavat kiinteistön käyttäjille sopivat olosuhteet.

Kiinteistön ylläpitopalvelut muodostaa noin 40 prosenttia liikevaihdostamme, ja palveluratkaisuillamme vaikutamme noin 1 TWh:n suuruiseen energiankulutukseen. Kiinteistöalan toimijana meillä on merkittävä rooli Suomen kansallisvarallisuuden ylläpidossa, josta kiinteistövarallisuus muodostaa merkittävän osan.

Liittämällä energianhallintapalvelut kiinteistön ylläpitopalveluihin yhdistämme kiinteistönhoitajan työt sekä teknisten asiantuntijoiden tehtävät Energianhallintakeskuksen 24/7-läsnäoloon ja energiamanagerin osaamiseen. Vuonna 2018 teimme lähes 28 000 havaintoa ja toimenpide-ehdotusta asiakkaidemme taloteknisten järjestelmien käyttö- ja energiatehokkuuden kehittämiseksi. Tämä on hyvä esimerkki konkreettisista arjen toimenpiteistä, joilla vähennetään kiinteistöjen käytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä ja ylläpidetään rakennuskannan elinkaarta.

Palveluratkaisujemme energiatehokkuuden kehittämiseksi aloitimme vuonna 2018 ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän valmistelun sertifiointia varten. Suunnitelmamme mukaisesti järjestelmä sertifioidaan kevään 2019 aikana. Sertifioidulla järjestelmällä varmistamme energianhallintapalveluidemme prosessien tehokkuuden, jatkuvan parantamisen sekä konkreettiset toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kiertotalous, materiaalitehokkuus ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen näkyvät aine- ja laitevalinnoissamme.

Palvelussa käytettävät laitteet ja työkoneet valitaan huomioiden niiden monikäyttöisyys, elinkaari ja käytönaikaiset ympäristövaikutukset. Koneiden käytössä kiinnitämme erityistä huomiota polttoaineen kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Minimoimme työkoneiden käytöstä aiheutuvia ilmastovaikutuksia suunnittelemalla töille optimaaliset reititykset ja suoritusajankohdat. Vuonna 2018 työkoneistamme aiheutuvat CO2-päästöt vähenivät 15 prosenttia.

Kiertotalous, materiaalitehokkuus ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen näkyvät aine- ja laitevalinnoissamme. Valitsemme laadukkaita komponentteja rikkoutuneiden tilalle sekä varmistamme ennakkohuolloilla teknisten järjestelmien toimivuuden. Käyttämämme lämmönsiirtonesteet ovat ympäristölle turvallisia, ja olemme luopuneet ympäristöä kuormittavista viemärinavausaineista. Viemärinavauksessa käytettävät kemikaalit olemme korvanneet mekaanisilla puhdistusmenetelmillä.

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on olennainen osa ulkoalueiden hoidon palveluamme. Vuonna 2018 33 prosenttia huoltomiehistämme on suorittanut TUKESin määrittelemän kasvinsuojelututkinnon.

Osana kiinteistön ylläpidon palveluvalikoimaa tarjoamme asiakkaillemme ympäristö- ja jätehuoltopalveluja. Palveluratkaisullamme vaikutamme positiivisesti asiakkaidemme kierrätysratkaisuihin sekä muihin kiinteistön käytönaikaisiin ympäristövaikutuksiin. Räätälöimme palvelut kohteen tarpeiden mukaisesti niin, että ratkaisu muodostaa kokonaisvaltaisen jätehuoltoratkaisun yhdistettynä monipuoliseen jäteraportointiin. Keskeisen lisän ratkaisuumme tuovat jätteiden sisälogistiikkapalvelut, jotka tehostavat kierrätystä sekä minimoivat ympäristövaikutuksia ja jätekuljetusten päästöjä. Ympäristöjohtamisen asiantuntijapalveluilla vaikutamme tehokkaasti kiinteistön käytön aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin. ISS Ympäristöasiantuntijat vastaavat esimerkiksi LEED-, BREEAM-, ISO 14001-, WWF:n Green Office- ja Ekokompassi-sertifiointiprojekteista.

4.2.3 Ravintolapalveluiden ympäristövastuullisuus

Kestävät raaka-ainevalinnat ja niiden jäljitettävyys muodostavat perustan vastuulliselle ruokakulttuurille.

YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 12 ”Vastuullista kuluttamista” ohjaa ravintolapalveluidemme vastuullisuustyötä. Me ISS:llä haluamme olla rakentamassa kestävää ruokakulttuuria. Raaka-ainevalinnat ja moderni reseptiikka ovat avainasemassa kulutus- ja makutottumuksien uudistamisessa. Avaamalla uusia makumaailmoja tuhansille asiakkaillemme päivittäin voimme edistää vastuullisten raaka-aineiden päätymistä entistä useampaan kotikeittiöön, osaksi arjen ruokarutiineja.

Ravintolapalveluiden ympäristövaikutuksia tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti aina alkutuotannosta lounaan tarjoiluun ja hävikin minimoimiseen. Kestävät raaka-ainevalinnat ja niiden jäljitettävyys muodostavat perustan vastuulliselle ruokakulttuurille. Valmistamamme ruoka on turvallista, ja tunnemme käyttämiemme raaka-aineiden alkuperän. Emme käytä geenimanipuloituja raaka-aineita. Käytämme kotimaista lähiruokaa, luomuruokaa sekä erilaisia sertifioituja tuotteita. Kaikki ravintolamme ovat Portaat Luomuun -ohjelmassa vähintään tasolla kaksi.

Korvaamalla lihatuotteita kasvikunnan proteiineilla vaikutamme merkittävästi ruoan alkutuotannon ympäristövaikutuksiin, kuten luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Ruokalistasuunnittelussa huomioimme sesonkituotteet sekä tuotteiden hiili- ja vesijalanjäljet. Tarjoamme useimmissa ravintoloissamme kasvisruokavaihtoehdon päivittäin ja osallistuimme marraskuussa kansainväliseen vegaanipäivään. Olemme vähentäneet naudanlihan osuutta lihavalikoimassamme ja käytämme sen sijaan kotimaista rypsiporsasta ja broileria. Lounaalla tarjoamamme kana ja possu on 100-prosenttisesti suomalaista.

Käyttämämme kalatuotteet ovat WWF:n suositusten mukaisia tai MSC- ja ASC-sertifioituja. Itämeren luonnon monimuotoisuuteen ja vesistökuormituksen vähentämiseen vaikutamme käyttämällä kotimaisella rehulla ruokittua ja Suomessa kasvatettua Benella-kalaa. Valikoimaamme lisäksi kuuluu Reilun kaupan ja Rainforest Alliancen tuotteita.

Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet WWF:n soijasitoumukseen, jonka tavoitteena on varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, Roundtable on Responsible Soy (RTRS)- tai ProTerra-sertifioitua soijaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoite kulutus- ja tuotantotapojen kestävyydestä sisältää myös pyrkimyksen ruokahävikin minimoimiseksi koko tuotantoketjun osalta. Vuonna 2018 olemme olleet mukana useassa hankkeessa, joissa on kehitetty ratkaisuja henkilöstöravintoloiden hävikin minimoimiseen. Näistä hankkeista olemme saaneet arvokasta osaamista ja tietoa, jonka vieminen osaksi kaikkien ravintoloidemme toimintaa jatkuu vuonna 2019.

Vuonna 2018 jatkoimme tuotteiden pakkausmateriaalien läpikäyntiä ja toteutimme muoviauditoinnin raaka-ainehankintoihimme. Auditointien pohjalta suoritamme vuoden 2019 aikana yhteistyössä kumppaneidemme kanssa toimenpiteitä muovipakkausten korvaamiseksi.


4.3 Henkilöstömme ympäristövastuullisuuden toteuttajana

Kannustimme henkilöstöämme ilmastotekoihin vastuullisilla valinnoilla ja toteutimme uusiutuvan energian kampanjan koko henkilöstöllemme.

Me 8 000 ISS:läistä vaikutamme päivittäin arjen valinnoillamme toimintamme ympäristövastuullisuuteen. Henkilöstömme ympäristöosaamisen kehittäminen ja vastuunottoon kannustaminen ovat perusta lukuisille tapahtumille ja kampanjoille, joita järjestämme pitkin vuotta. Loppuvuodesta 2018 uudistimme koko henkilöstölle suunnatun suositun ympäristöverkkokoulutuksen.

Ilmastoteot olivat kantavana teemana vuonna 2018. Valtakunnallisella Energiansäästöviikolla kannustimme henkilöstöämme ilmastotekoihin vastuullisilla valinnoilla ja toteutimme uusiutuvan energian kampanjan koko henkilöstölle. Kampanjassa viestimme energia-asioista ja tarjosimme uusiutuvan energian sähkösopimusmallin ISS:läisten koteihin.

Keväällä osallistuimme kansainväliseen kestävän kehityksen viikkoon, joka huipentui ISS:n globaaliin Zero Waste -päivään Maailman Ympäristöpäivänä 5.6.2018. ISS Zero Waste -kampanjasitoumuksen teki Suomessa 304 ja globaalisti lähes 16 000 ISS:läistä.


4.4 Ilmastonmuutoksen hillintä omissa toimitiloissamme

Minimoimme CO2-päästöjä hankkimalla uusiutuvaa energiaa omiin toimitiloihimme.

Vaikutamme palveluratkaisuillamme asiakkaidemme kiinteistöjen käytönaikaisiin CO2-päästöihin. Tämän lisäksi minimoimme syntyviä CO2-päästöjä hankkimalla uusiutuvaa energiaa omiin toimitiloihin, kehittämällä toimitilojemme energiatehokkuutta sekä vaikuttamalla liikkumisesta aiheutuviin päästöihin. Aloitimme loppuvuodesta 2018 ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän sertifiointiprojektin, jonka tavoitteena on parantaa ilmastonmuutoksen hillinnän vaikuttavuutta niin energianhallintapalveluiden kuin omien tilojen ja liikkumisen osalta.

4.4.1 Omien toimitilojen energian ja veden kulutus

ISS:n omien toimipisteiden energian kulutus oli 2 450,7 MWh vuonna 2018. Vähensimme ilmastovaikutusta lisäämällä päästöttömän sähkön hankintaa. Hankimme EECS:n (European Energy Certificate System) alaisia RES-GO-sähkön (Renewable Energy Sources – Guarantee of Origin) alkuperätakuita 1 767 MWh. Sähkön tuotantomuotona on 100-prosenttisesti suomalainen tuulivoima. Pääkonttorimme sijaitsee LEED Platina -luokituksen saaneessa business parkissa. Toimitiloista aiheutuvia CO2-päästöjä vähensimme toteuttamalla vuonna 2018 tilatehokkuusprojektin.

Käytämme toimipisteissämme kunnallista vedenjakelua, ja toiminnastamme syntyvä jätevesi menee kunnalliseen viemäriverkostoon.

Omassa toiminnassamme käytämme vettä siivouspalveluissa, ruokailupalveluissa sekä kiinteistön ylläpitopalveluissa. Siivouspalveluissa minimoimme veden kulutusta erityisesti menetelmä- ja välinevalinnoin, ruokailupalveluissa muun muassa tehokkaalla tiskillä sekä suuttimien säädöillä ja kiinteistön ylläpitopalveluissa hiekan noston oikealla ajoittamisella.

ISS:n oma energian kulutus, energiaintensiteetti ja vedenkulutus

201620172018
Sähkön kulutus, MWh 717,91 002,92 450,7*
Sähkön ominaiskulutus, KWh/brm262,158,147,9
Lämmön ominaiskulutus, KWh/brm2136,8137,6120
Energian ominaiskulutus, KWh/brm2198,9195,7167,9
Veden ominaiskulutus, dm3/brm2297,3274,7260,3
* Perustuu mitattuun ja laskennalliseen kokonaiskulutukseen. Laskenta eroaa edellisistä vuosista eikä ole vertailukelpoinen aiempien vuosien lukujen kanssa. Edellisinä vuosina kulutuslukema on perustunut mitattuun tietoon.

4.4.2 Jätehuolto

Noudatamme toiminnassamme jätehierarkiaa eli lainsäädännön mukaista jätteiden etusijajärjestystä. Ensisijaisena tavoitteena on vähentää syntyvän jätteen määrää. Haluamme lisätä materiaalitehokkuutta ja varmistaa, että mahdollisimman suuri osa jätteistämme käsitellään materiaalina uusien tuotteiden raaka-aineiksi ja vasta toissijaisesti energiahyötykäytössä poltettuina. Vuonna 2018 aloitimme muovin erilliskeräyksen pääkonttorillamme. Tavoitteenamme on 60 prosentin kierrätysaste omissa toimipisteissämme. Raportointitiedot perustuvat jätehuoltoyhtiöiden jäteraportointiin.

Raportoimme päätoimipisteidemme jätteet ja hyötykäyttöasteet. Lisäksi ISS:llä on useita varasto- ja varikkotiloja. Vuonna 2018 päätoimipisteemme tuottivat yhteensä 85,1 tonnia jätteitä, joista materiaalikierrätykseen saimme tavoitteenmukaiset 60 prosenttia. Energiapolttoon veimme 38 prosenttia jätteistä, ja 2 prosenttia luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi. Materiaalikierrätysaste päätoimipisteissämme nousi 9 prosenttiyksikköä vuodesta 2017, jolloin se oli 51 prosenttia. Jätemäärä nousi vuoden takaisesta 77,1 tonnista 85,1 tonniin, mutta samalla materiaalina kierrätettävän jätteen osuus nousi 29 prosenttia (11,5 tonnia). Poltettavan jätteen osuus väheni 13 prosenttia (5 tonnia) edellisvuodesta. Tavoitteemme on nostaa materiaalikierrätys aste 65 prosenttiin.

Jätemäärät jätejakeittain (tonnia)

201620172018
Tietosuojapaperi8,27,415,5
Tietosuojamateriaali0,10,00,1
Keräyspaperi11,410,57,4
Keräyspahvi ja -kartonki7,85,06,4
Biojäte18,211,917,1
Ruokaöljyt ja -rasvat0,00,00,0
Lasi2,62,32,1
Metalli3,02,42,3
Rakennusjäte0,10,00,0
Kuormalavat0,00,00,1
Energiajäte8,06,49,9
Poltettava sekajäte32,130,622,2
SE-romu1,60,30,4
Muut vaaralliset jätteet0,00,21,6
YHTEENSÄ93,077,185,1

Jätteiden loppusijoitus (%)

201620172018
Materiaalikierrätys555160
Energiahyödyntäminen434838
Vaaralliset jätteet212
Kaatopaikkasijoitus000

4.4.3 Kasvihuonekaasupäästöt

Digitaalisuus ja virtuaaliset työkalut luovat ekologisempia toimistoja, ja etätyö vähentää ajokilometrejä ja päästöjä.

Toimitilojen ympäristövaikutuksiin ja päästöihin vaikutamme tilatehokkuuden optimoinnilla. Työpisteiden yhteiskäyttöisyys, työn muuttuminen entistä liikkuvammaksi sekä teknologian mahdollistama virtuaalinen työtapa ovat vähentäneet tilankäytön tarvetta. Digitaalisuus ja virtuaaliset työkalut luovat ekologisempia toimistoja, mutta ympäristövaikutukset vähenevät myös silloin, kun voimme tehdä töitä mistä tahansa; etätyömahdollisuuksien lisääntyminen vähentää ajokilometrejä ja päästöjä sekä säästää aikaa. Suunnittelemme ja rakennamme myös asiakkaillemme uusia työympäristöjä, joissa ihmiset viihtyvät ja pystyvät toimimaan tehokkaasti, tuottavasti sekä ympäristövastuullisesti.

Omien toimipisteidemme osalta vähensimme ilmastovaikutusta lisäämällä päästöttömän sähkön hankintaa. Hankimme EECS:n (European Energy Certificate System) alaisia RES-GO-sähkön (Renewable Energy Sources – Guarantee of Origin) alkuperätakuita 1767 MWh. Sähkön tuotantomuotona on 100-prosenttisesti suomalainen tuulivoima.

Toimitiloihin liittyvän energiankulutuksen ohella päästöjä aiheutuu palvelutuotantoon liittyvästä liikkumisesta asiakaskohteesta toiseen, työkoneiden käytöstä sekä lentomatkustuksesta. ISS:n käyttämät autot ja työkoneet ovat leasing-autoja ja -koneita. Pääkonttorillamme on käytössä yhteiskäyttöauto sekä kaksi polkupyörää monipuolistamassa liikkumista asiakaskohteisiin.

Työkoneista ja lentomatkustuksesta aiheutuvat CO2-päästöt ovat vähentyneet tasaisesti. Suurimmat syyt päästöjen vähentymiseen ovvat tuotannonohjaus- ja GPS-järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen sekä ICT-ratkaisujen kehittyminen ja käyttöönotto. Lentoja on korvattu jo usean vuoden ajan virtuaalineuvotteluin, mikä on vähentänyt lentojen päästöjä vuodesta 2012 lähtien.

Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

201620172018
Scope 1: Tuotantoautot ja työkoneet (t CO2-ekv.)*5 0583 8793 949
Scope 2:
Ostettu sähkö, kaukolämpö (t CO2-ekv.)**
268322227
Scope 3:
Työmatkaliikenne, liikematkat, siivouspalveluiden tavaran kuljetukset, jätehuolto (t CO2-ekv.)
2 085***1 7131 737
Päästöintensiteetti
Liikevaihtoon suhteutettuna (t CO2-ekv./milj. €)
15,214,114,5
* Päästölaskennassa käytetty WWF:n ilmastolaskurin kertoimia.
** Päästölaskenta on tehty Motivan käyttämien Suomen kaukolämmön ja sähkön tuotannon vuosittaisten tilastojen pohjalta. Päästöissä ei ole huomioitu tuonti-/vientisähköä ja energiankulutuksia ei ole normitettu. Laskelmissa on huomioitu ISS:n ostama sertifioitu kotimainen tuulisähkö. Kylmäaineet eivät sisälly laskelmiin.
*** Vuoden 2016 luku ei sisällä siivouspalveluiden tavarankuljetuksesta aiheutuneita päästöjä.