5.0 Tuemme yhteiskunnan hyvinvointia tarjoamalla työpaikkoja, maksamalla veroja, estämällä korruptiota ja tekemällä kestäviä hankintoja

Valtakunnallisena toimijana, yhtenä Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja laaja-alaisen palvelun tarjoajana ISS:llä on mahdollisuus vaikuttaa koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin. Vastuulliset tekomme asiakkaiden, henkilöstön ja ympäristön hyväksi ovat samalla tekoja koko yhteiskunnan hyväksi. Lisäksi torjumme aktiivisesti korruptiota, teemme hankintamme ammattitaitoisesti ja vastuullisesti sekä olemme merkittävä veronmaksaja.

5.1 Työllistäminen

ISS on monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta tukeva organisaatio.

ISS on monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta tukeva organisaatio, joka takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille. Allekirjoitimme FIBS-yritysvastuuverkoston monimuotoisuussitoumuksen ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa syksyllä 2012. Olimme yksi 18 ensimmäisestä yrityksestä, joka oli mukana EK:n Työ ei syrji -kampanjassa syksyllä 2018.

Monimuotoisuus tarkoittaa ISS:llä erilaisia ihmisiä: maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita, ikääntyviä, harjoittelijoita, osatyökykyisiä sekä koulutus-, kulttuuri- tai kokemustaustaltaan erilaisia henkilöitä. Vuonna 2018 henkilöstöstämme 15 prosenttia oli alle 25-vuotiaita ja 20 prosenttia yli 55-vuotiaita. ISS:llä työskenteli 86 eri kansallisuutta.

Keväällä 2018 aloitimme yhteistyön Startup Refugeesin kanssa turvapaikanhakijoiden työllistämiseksi. Projektin tavoitteena on nopeuttaa osaavien ja motivoituneiden tulokkaiden tietä työelämään ja integroida heidät ympäröivään yhteiskuntaan. Vuoden 2018 aikana ISS tarjosi työpaikan 20 turvapaikanhakijalle.

ISS on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka ja kokemus työelämästä. Vuonna 2018 tarjosimme kesätyöpaikan yli 700 nuorelle. Monet työntekijät työllistyivät kesän jälkeen ISS:lle vakituiseen työsuhteeseen ja monet jatkoivat työskentelyä joustavasti opintojen ohella.


5.2 Verojalanjälki

Ve­ro­ja­lanjälki ku­vaa yri­tyk­sen yh­teis­kun­nal­le tuot­ta­maa ko­ko­nais­ve­ro­hyötyä. Ve­ro­ja­lanjäljen ra­por­toin­nin tar­koi­tuk­se­na on ku­va­ta nor­maa­lien tu­lo­ve­ro­jen lisäksi myös kaik­ki muut ve­rot ja ve­ro­luon­tei­set mak­sut, joi­den suo­rit­ta­mi­nen on yri­tyk­sen vas­tuul­la tai jotka liit­tyvät yri­tyk­sen toi­min­taan.

ISS:n ve­ro­ja­lanjälki vuon­na 2018 oli yh­teensä 143,6 mil­joo­naa eu­roa. Hen­kilöstöön liit­ty­viä ve­ro­luon­tei­sia mak­su­ja oli yh­teensä 40 mil­joo­naa eu­roa ja työnte­kijöiden en­na­kon­pidätyk­siä 39,2 mil­joo­naa eu­roa. Tu­lo­ve­roa ISS mak­soi yh­teensä 4,5 mil­joo­naa eu­roa. Ar­von­lisäve­ron osuus oli 59,9 mil­joo­naa eu­roa.

Verojalanjälki, yhteensä 143,6 miljoonaa euroa


5.3 Harmaan talouden ja korruption torjunta

ISS tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi.

ISS vastustaa korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan. ISS:n eettiset periaatteet ja ohjeistus (Code of Conduct) painottavat muun muassa kilpailulainsäädännön vaatimusten mukaista ja korruptionvastaisten toimintatapojen ehdotonta noudattamista kaikessa toiminnassa.

Johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenet ovat omalta osaltaan vastuussa lahjonnan ja korruption vastaisista toimintatavoista. He ovat suorittaneet muun muassa konsernin lahjonnan vastaisen koulutuksen sekä kilpailuoikeudellisen koulutuksen.

ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa ja tekee yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Harmaa talous koskettaa erityisesti työvoimavaltaisia aloja, kuten rakennus-, kiinteistöpalvelu-, ravitsemus-, majoitus- ja kuljetusalaa. Harmaan talouden yleisenä toimintamallina on ketjuttaa töitä alihankkijoilla. ISS:n toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen.


5.4 Ympäristöratkaisut ja ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja sen hillitsemiseksi niin yritysten kuin kuluttajienkin täytyy sitoutua löytämään uusia ja nopeita toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi. Me ISS:llä olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen sekä YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Olemme valinneet tavoitteista 7, joita edistämme omassa liiketoiminnassamme. 8 000 henkilön organisaationa pystymme palveluratkaisuillamme vaikuttamaan positiivisesti Suomen kiinteistövarallisuuden CO2-päästöjen minimointiin, energia- ja materiaalitehokkuuteen, kiertotalouteen sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen.


5.5 Vastuullinen hankintaketju

Vuon­na 2018 toimittajilta ostettiin pal­ve­lui­ta 63 mil­joo­nal­la eu­rol­la ja ma­te­ri­aa­le­ja 81 mil­joo­nal­la eu­rol­la.

ISS:llä on kansainvälisiä toimittajia, alueellisia toimittajia Pohjois-Euroopan alueella sekä valtakunnallisia ja paikallisia toimittajia Suomessa. Lähes kaikki alihankinta tehdään paikallisesti Suomessa. Myös kansainvälisissä materiaaliostoissa käytetään paikallisia tukkureita ja logistiikkakumppaneita.

ISS huomioi kaikissa tarjouspyynnöissä vastuullisuusnäkökohdat muun muassa pyytämällä tietoja ympäristösertifikaateista ja ympäristömerkityistä tuotteista. Lisäksi huomioidaan kumppanin liiketoiminnan ja tuotteiden laatu, logistiset kanavat sekä turvallisuusnäkökohdat. Kumppaneiden ja tavarantoimittajien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Noudattaa Suomen lakia
 • Kuuluu Tilaajavastuun Luotettava kumppani -palveluun
 • Täyttää ISS:n laatu- ja ympäristökriteerit
 • Hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan seuraavia dokumentteja:
  • ISS Toimittajan menettelytapasäännöt
  • ISS Yleiset sopimusehdot
  • ISS Yhteistyökumppanin turvallisuusohje
  • ISS Yhteistyökumppanin salassapitositoumus
  • ISS:n ja Toimittajan välinen henkilötietojen käsittelysopimus

Lisäksi toimittajan tulee vuosittain vastata HSEQ-kyselyyn (Health, Safety, Environment, Quality).

Dokumentit ovat luettavissa ISS:n ulkoisilla verkkosivuilla.

Kaik­ki ali­han­kin­ta­so­pi­muk­set tehdään ISS:n val­miil­le so­pi­mus­poh­jil­le, jois­sa on huo­mioi­tu la­kisäätei­set ympäristö-, vas­tuul­li­suus-, ja tur­val­li­suus­asiat. ISS:n toi­min­ta­mal­li­na on ali­han­kin­ta­ket­ju­jen tie­toi­nen vähentämi­nen. Toi­min­ta­ta­val­la ehkäistään har­maa­ta ta­lout­ta, jos­sa ylei­ses­ti ket­ju­te­taan töitä ali­hank­ki­joil­la.

Toi­mit­ta­jil­ta os­tet­tiin vuon­na 2018 pal­ve­lui­ta 63 mil­joo­nal­la eu­rol­la ja ma­te­ri­aa­le­ja 81 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Ma­te­ri­aa­li­han­kin­nois­ta 84 pro­sent­tia me­nee so­pi­mus­toi­mit­ta­jien kaut­ta.

Toi­mit­ta­jien laa­tua seu­ra­taan jat­ku­vas­ti. Suu­rim­pien toi­mit­ta­jien kans­sa on so­pi­muk­ses­sa määri­tel­ty KPI:t (Key Per­for­mance In­dica­tors, kes­kei­set suo­ri­tus­ky­ky­mit­ta­rit), joi­ta ovat muun muas­sa toi­mi­tus­var­muus ja rekla­maa­tioi­den määrä. Näitä seu­ra­taan kuu­kausi- tai kvar­taa­li­ta­paa­mi­sis­sa. Toimittajayhteistyössä tärkeää on jatkuva kehittäminen. Suurimpien toimittajien kanssa pidetäänkin 2019 alkaen säännöllisesti innovointipalavereja, joiden tavoitteena on saada käyttöön uusimmat innovaatiot ja teknologiat. Niiden avulla voidaan tukea laadukasta, tehokasta ja ympäristöystävällistä palvelutuotantoa.

Vuonna 2018 tehtiin muutamia toimittaja-auditointeja. Hankintaketjun vastuullisuuden kehittämiseksi toimittaja-auditointien määrää lisätään vuonna 2019.

Logistiikka ja työkoneet

ISS ke­hittää jat­ku­vas­ti toi­min­taan­sa en­tistä te­hok­kaam­pien lo­gis­tis­ten rat­kai­su­jen löytämi­sek­si. Työko­nei­siin on asen­net­tu GPS-lait­teet ko­nei­den käytön ja liik­ku­mi­sen op­ti­moi­mi­sek­si. Työko­neet ovat uu­den­ai­kai­sia, ja nii­den päästöt ja me­lu­ta­so ovat al­hai­set.

Myös kaik­kiin vuo­den 2012 alun jälkeen toi­mi­tet­tui­hin tuo­tan­toau­toi­hin on asen­net­tu GPS-lai­te, jot­ta nii­den ajo­reit­tejä voi­daan suun­ni­tel­la en­tistä te­hok­kaam­min. Vuo­des­ta 2013 al­kaen luo­vu­tet­tui­hin au­toi­hin kuu­luu myös ta­lou­del­li­sen ajon val­men­nus kul­jet­ta­jil­le. Lisäksi ISS on määri­tel­lyt, että sen työsuh­deau­to­jen CO2-päästöt saa­vat olla enintään 140 g/km.

Vastuullinen ruokailu

ISS Ravintolapalvelut tarjoaa suomalaisesta viljasta leivottua leipää ja käyttää suomalaisia juureksia. Rypsiporsas ja broileri ovat aina suomalaisilta tiloilta, jotka voidaan tarvittaessa jäljittää tarkasti, samoin maito, piimä ja kananmunat. Kalat pyydetään vastuullisesti. ISS:n ruo­kai­lu­pal­ve­lut kuu­luu Por­taat luo­muun -oh­jel­maan, jos­sa yhtiö on por­taal­la 2 kaik­kien toi­mi­pis­tei­den osal­ta. Tuot­tei­den va­lin­nas­sa ISS suo­sii suo­ma­lai­sia ja se­son­gin mu­kai­sia raa­ka-ai­nei­ta. Lisäksi ravintolapalveluiden toiminnassa tärkeässä osassa on ruokahävikin ennaltaehkäiseminen kaikissa ravintoloissamme.

Lue lisää vastuullisuudesta ravintolapalveluissa.

Vastuullisuus siivouksessa

Siivouksessa ISS on vähentänyt puhdistusaineiden käyttöä ottamalla käyttöön annostelujärjestelmiä, ja vuonna 2018 useissa kohteissa on otettu käyttöön kemikaalivapaa siivous. Puhdistusaineissa ISS suosii tiivisteitä, jotta voidaan säästää pakkausmateriaaleissa ja tehostaa kuljetuksia. ISS:llä on tavoitteena kasvattaa ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta.

Lue lisää vastuullisuudesta siivouksessa.


5.6 Kumppanuudet ja sidosryhmäyhteistyö

Tuemme ISS:n omiin ammatteihin opiskelevia sekä lapsia ja nuoria, vammaisia tai erityisryhmiä arvojemme mukaisesti.

Koska ISS toimii valtakunnallisesti ja laaja-alaisesti, saamme paljon hyviä yhteydenottoja ja pyyntöjä lähteä mukaan tukemaan erilaisia tahoja. Sponsorointiohjeemme mukaisesti ISS Suomi pidättäytyy tukemasta uskonnollisia organisaatioita tai toimintaa, jolla on selviä tai piilotettuja poliittisia päämääriä. Emme myöskään tee päihteisiin liittyvää sponsorointia. Sen sijaan olemme viime vuosina osoittaneet tukirahoja ISS:n omiin ammatteihin opiskeleville sekä lapsille ja nuorille, vammaisille tai erityisryhmille yhtiömme arvojen mukaisesti.

Suoran sponsoroinnin sijaan keskityimme vuonna 2018 yhteistyöhön asiakkaidemme, kumppaneidemme ja muiden yhteiskunnallisten tahojen kanssa. Startup Refugeesin kanssa teimme tiivistä yhteistyötä turvapaikan hakijoiden työllistämiseksi, ja EK:n Työ ei syrji -kampanjan puitteissa viestimme aktiivisesti syrjimättömyyden ja samalla monimuotoisen työyhteisömme puolesta. Ravintolapalveluissa teimme yhteistyötä muun muassa Kespron, Luonnonvarakeskus Luken ja Laurean kanssa ruokahävikin vähentämiseksi. Ravintolapalveluidemme tuotejohtaja Petri M. Salminen sai kunnian osallistua PRO-tuomaristoon ja vaikuttaa siten HoReCa-alan tunnustuspalkintojen jakamiseen. Kesällä osallistuimme Kiinteistötyönantajien Siistii hommaa -kampanjaan, kun kesätubettaja Madde seurasi, mitä pääkonttorimme aulapalvelutiimin työhön kuuluu.

Vuotuista Company Dayta, jossa ISS:n johtajat menevät päiväksi työskentelemään asiakaskohteisiin eri puolille maata, vietettiin Helsingissä yhdessä asiakkaan kanssa: ISS:n toimitusjohtaja Jukka Jäämaa kutsui Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhion ja kiinteistöjohtaja Kim Lindholmin tekemään päiväksi kiinteistönhoitajien työtä Hoasin asuin- ja toimistokiinteistöön, jonka kiinteistöhuolto on ISS:n vastuulla.

ISS on Kiinteistötyönantajat ry- sekä Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut MaRa ry -työnantajaliittojen jäsen. Kiinteistöpalvelu- sekä ja matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimusten lisäksi ISS sovelsi vuonna 2018 useita muita yleissitovia työehtosopimuksia.

ISS:n toimitusjohtaja Jukka Jäämaa on työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton edustajiston jäsen. ISS:n henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehorn on Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen jäsen ja työmarkkinavaliokunnan puheenjohtaja, EK:n lakivaliokunnan ja vaalivaliokunnan jäsen sekä StartUp Refugees Advisory Boardin jäsen. Talousjohtaja Seppo Haapalainen on Työeläkevakuutusyhtiö Elon työnantajien neuvottelukunnan jäsen ja LähiTapiola Vahinkovakuutuksen hallintoneuvoston jäsen. Kaupallinen johtaja Soile Kankaanpää on EK:n EU- ja kauppapoliittisen valiokunnan jäsen.